Forbruksmønster
Forbruket hos de forskjellige husstandene varierer ut fra størrelse på huset, antall personer, oppvarming, varmekabler og lignende. Gjennomsnittlig forbruk hos en norsk husstand, uten elektrisk oppvarming, er på ca. 20.000 kWh pr. år.

Måleravlesning
Nettselskapene er pålagt å innhente målerstand minimum 4. ganger pr. år og gjøres i.h.h.t NVE sine retningslinjer om avlesning den 1. i hvert kvartal. Alle avlesninger skal nettselskapet sende elektronisk til de forskjellige kraftleverandørene.
Høland og Setskog Elverk SA avregner månedlig etterskuddsvis , for de som ikke har ny elektronisk måler vil det bli stipulert en målerstand på anlegget dersom vi ikke mottar avlesning.

Elsertifikat
Alle kraftleverandører og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse må kjøpe elsertifikater. Kraftleverandørene kjøper elsertifikater på vegne av sine kunder. Hvor mange elsertifikater disse må kjøpe bestemmes av den årlige elsertifikatplikten. Elsertifikatplikten er gitt som en andel av kraftforbruket – 3 prosent i 2012, 4,9 prosent i 2013 og 6,9 prosent i 2014. Andelen øker frem mot 2020 til om lag 18 prosent, før den reduseres mot 2035 og ordningen avsluttes. Alle sluttbrukere som betaler elavgift er med på å betale for elsertifikatordningen. Husholdningene er på denne måten med å bidra til fornybarutbyggingen gjennom strømregningen.

Forbruksavgift
Fra 01/01-2004 har myndighetene lagt innkreving av forbruksavgift over fra kraftleverandøren til nettselskapet.

ENØK
Enøk er viktig for oss alle. For å få nyttige tips og råd om hva du kan gjøre med ditt energibruk, kan du benytte følgende linker:

Link mot www.enok.no og www.enova.no
Gratis energi råd for husholdning kan du få ved å henvende deg til ENOVA på tlf.: 80049003
Gratis energi råd for næring kan du få ved å henvende deg til ENOVA på tlf.: 08049